La vie du Club > Passages de grades > Programme des passages de grades des Enfants

Programme des passages de grades des Enfants

Ceinture blanc/jauneCeinture blanche/jaune (8ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo ichi : Tobikomizuki / gyakuzuki / uraken uchi (zenshinshite / yori ashi / tsugi ashi) gedan barai uke / jodan age uke / mae geri / surikomi mae geri

UV Renzoku waza :

 • Gedan barai uke ( jodan age uke) + gyakuzuki
 • Zenshinshite tobikomizuki (zenshinshite uraken uchi) + gyakuzuki
 • Surikomi mae geri (Mae geri) + tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki

UV Kata :

 • Taykyoku ichi
 • Taykyoku ni

UV Kumite :

 • Kihon ippon kumité jodan uke (avec contre libre)
 • Randori - 3 attaques enchaînées

Ceinture jaune

Ceinture jaune (7ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo ichi : Tobikomizuki / gyakuzuki / uraken uchi (zenshinshite / yori ashi / tsugi ashi) gedan barai uke / jodan age uke
 • Hojo undo ni : Mae geri / surikomi mae geri / junzuki / kette junzuki / sanbon zuki / jodan soto uke / jodan uchi ude uke / mawashi geri / surikomi mawashi geri

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo ichi :
  • Gedan barai uke (jodan age uke) + gyakuzuki
  • Zenshinshite tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki
  • Surikomi mae geri (Mae geri) + uraken uchi + gyakuzuki
 • Hojo undo ni :
  • Jodan soto uke ( uchi ude / age uke) + gedan barai uke + gyakuzuki
  • Tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki + mawashi geri
  • Surikomi mawashi geri (Mawashi geri) + uraken uchi + gyakuzuki

UV Kata :

 • Taykyoku san
 • Pinan nidan

UV Kumite :

 • Kihon ippon kumité jodan uké
 • Kihon ippon kumité tchudan uke (soto & uchi)
 • Randori - 5 attaques enchaînées

Ceinture jaune/orange

Ceinture jaune/orange (6ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo ichi : Tobikomizuki / gyakuzuki / uraken uchi (zenshinshite / yori ashi / tsugi ashi) gedan barai uke / jodan age uke / mae geri / surikomi mae geri
 • Hojo undo san : Gyakuzuki / kette gyaku zuki / kette sanbon zuki (zenshinshite gyakuzuki) shuto uke / fumikomi sokuto geri / sokuto geri / ashi barai

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo ichi :
  • Gedan barai uke (jodan age uke) + gyakuzuki
  • Zenshinshite tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki
  • Surikomi mae geri (Mae geri) + uraken uchi + gyakuzuki
 • Hojo undo san :
  • Shuto uke + gyaku nukité + ura Shuto uchi
  • Uraken uchi + (tobikomizuki) + gyakuzuki + sokuto geri + gyakuzuki
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + ashi barai + fumikomi sokuto geri

UV Kata :

 • Pinan nidan avec bunkai
 • Pinan shodan

UV Kumite :

 • Kihon ippon kumité jodan uké
 • Kihon ippon kumité tchudan uke (soto & uchi)
 • Kihon ippon kumité mae geri uké
 • Randori - 7 attaques enchaînées

Ceinture orange

Ceinture jaune/orange (5ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo ni : Junzuki / kette junzuki / sanbon zuki / jodan soto uke / jodan uchi ude uke mawashi geri / surikomi mawashi geri
 • Hojo undo san : Gyakuzuki / kette gyaku zuki / kette sanbon zuki (zenshinshite gyakuzuki) shuto uke / fumikomi sokuto geri / sokuto geri / ashi barai

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo ni :
  • Jodan soto uke (jodan uchi ude uke / jodan age uke jodan age uke) + gedan barai uke + gyakuzuki
  • Tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki + mawashi geri
  • Suri komi mawashi geri (mawashi geri) + uraken uchi + gyakuzuki
 • Hojo undo san :
  • Shuto uke + gyaku nukité + ura shuto uchi
  • Uraken uchi + (tobikomizuki) + gyakuzuki + sokuto geri + gyakuzuki
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + ashi barai + fumikomi sokuto geri

UV Kata :

 • Pinan shodan avec bunkai
 • Pinan sandan

UV Kumite :

 • Sanbon kumité WIKF tchudan uchi uke & soto uke
 • Randori - 7 attaques enchaînées

Ceinture orange/verte

Ceinture orange/verte (4ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo ni : Junzuki / kette junzuki / sanbon zuki / jodan soto uke / jodan uchi ude uke mawashi geri / surikomi mawashi geri
 • Hojo undo shi : Junzuki no tsukomi / kette junzuki no tsukomi / tobi komi zuki / kakete uke ushiro geri / surikomi sokuto geri / surikomi ashi barai

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo ni :
  • Jodan Soto uke ( uchi uke / age uke) + gedan barai uke + gyakuzuki
  • Tobikomizuki (uraken uchi) + gyakuzuki + mawashi geri
  • Suri komi mawashi geri (mawashi geri) + uraken uchi + gyakuzuki
 • Hojo undo shi :
  • Jodan kakete uke + jodan gyaku aito uchi + jodan ura aito uchi
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + surikomi ashi barai + gyakuzuki (uraken uchi)
  • Suri komi sokuto geri (sokuto geri / mawashi geri) + ushiro geri + gyakuzuki + nagashi zuki

UV Kata :

 • Pinan sandan avec bunkai
 • Pinan yondan

UV Kumite :

 • Sanbon kumité WIKF jodan uke ipponme & nihonme
 • Sanbon kumité WIKF mae geri uke gohonme & ropponme
 • Randori - 9 attaques enchaînées
 • Ju kumité - 1 minute 30

Ceinture verte

Ceinture verte (3ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo san : Gyakuzuki / kette gyaku zuki / kette sanbon zuki (zenshinshite gyakuzuki) shuto uke / fumikomi sokuto geri / sokuto geri / ashi barai
 • Hojo undo shi : Junzuki no tsukomi / kette junzuki no tsukomi / tobi komi zuki / kakete uke / ushiro geri/ surikomi sokuto geri / surikomi ashi barai

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo san :
  • Shuto uke + gyaku nukité + ura shuto uchi
  • Uraken uchi + (tobikomizuki) + gyakuzuki + sokuto geri + gyakuzuki
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + ashi barai + fumikomi sokuto geri
 • Hojo undo shi :
  • Jodan kakete uke + jodan gyaku aito uchi + jodan ura aito uchi
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + surikomi ashi barai + gyakuzuki (uraken uchi)
  • Suri komi sokuto geri (sokuto geri / mawashi geri) + ushiro geri + gyakuzuki + nagashi zuki

UV Kata :

 • Pinan yondan avec bunkai
 • Pinan godan

UV Kumite :

 • Sanbon kumité WIKF jodan uke sanbonme & yonhonme
 • Sanbon kumité WIKF mae geri uke ipponme & nihonme
 • Randori - 9 attaques enchaînées
 • Ju kumité - 2 minutes

Ceinture bleue

Ceinture bleue (2ème Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo san : Gyakuzuki / kette gyaku zuki / kette sanbon zuki (zenshinshite gyakuzuki) shuto uke / fumikomi sokuto geri / sokuto geri / ashi barai
 • Hojo undo go : Gyakuzuki no tsukomi / kette gyakuzuki no tsukomi / nagashizuki / otoshi uke / gyaku mawashi geri (ura mawashi geri) / mikazuki geri

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo san :
  • Shuto uke + gyaku nukité + ura shuto uchi
  • Uraken uchi + (tobikomizuki) + gyakuzuki + sokuto geri + gyakuzuki
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + ashi barai + fumikomi sokuto geri
 • Hojo undo do :
  • Otoshi uke + jodan uraken uchi + tchudan tate zuki + jodan ura tetsui uchi
  • Jodan uraken uchi (tobikomizuki / gyakuzuki) + gyakuzki + tobikomizuki + nagashizuki

UV Kata :

 • Pinan godan avec bunkai
 • Kushanku

UV Kumite :

 • Sanbon kumité WIKF mae geri uke sanbonme & yonhonme
 • Randori - 9 attaques enchaînées
 • Ju kumité - 2 minutes

Ceinture marron

Ceinture marron (1er Kyu enfants)

UV Kihons :

 • Hojo undo shi : Junzuki no stukomi / kette junzuki no tsukomi / tobi komi zuki / kakete uke / ushiro geri / surikomi sokuto geri / surikomi ashi barai
 • Hojo undo go : Gyakuzuki no tsukomi / kette gyakuzuki no tsukomi / nagashizuki / otoshi uke / gyaku mawashi geri (ura mawashi geri) / mikazuki geri

UV Renzoku waza :

 • Hojo undo shi :
  • Jodan kakete uke + jodan gyaku aito uchi + jodan ura aito uchi
  • Gyakuzuki (tobikomizuki / uraken uchi) + gyakuzuki + surikomi ashi barai + gyakuzuki (uraken uchi)
  • Suri komi sokuto geri (sokuto geri / mawashi geri) + ushiro geri + gyakuzuki + nagashi zuki
 • Hojo undo do :
  • Otoshi uke + jodan uraken uchi + tchudan tate zuki + jodan ura tetsui uchi
  • Jodan uraken uchi (tobikomizuki / gyakuzuki) + gyakuzki + tobikomizuki + nagashizuki

UV Kata :

 • Pinan imposé avec bunkai
 • Kushanku
 • Bassaï
 • Naihanchi

UV Kumite :

 • Sanbon kumité WIKF au choix du jury
 • Randori - 11 attaques enchaînées
 • Ju kumité - 2 minutes 30